Hagaberg ligger i östra delen av Trosa vid Skjuvkärrs torp.


Hagaberg ligger i östra delen av Trosa vid Skjuvkärrs torp.

bg_62

 

Hagberg ligger öster om Tomtaklintområdet och närmaste befintliga gata är Stiftsgatan. Infart till området kommer att ske från Stensundsvägen. En gång- och cykelväg kommer att byggas längs Stensundsvägen och ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Tomtaäng. En annan gång-och cykelväg kommer att ansluta området till bostadsområdet på Stiftsgatan.

Gällande detaljplan reglerar vad som får byggas. Enligt gällande detaljplan får högts ¼ av en tomt bebyggas. Dock är största tillåtna bruttoarea (BTA) ovan mark 250 m2 varav enbostadshus 200 m2 och max två komplementbyggnader (garage, förråd och liknande) på sammanlagt 50 m2. Högsta byggnadshöjd är 7,0 m för tvåvåningshus, 4,5 m för enplanshus och 4,0 m för komplementbyggnader. Mer information om vad som får byggas hittar du här i gällande detaljplan med planbestämmelser.

Mer information gällande detaljplan och vad som får byggas kan fås av Byggenheten på Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun, 0156-52000